ZAKRES USŁUG

Jako Kancelaria świadczymy usługi z zakresuprawo cywilne

prawa cywilnego

w tym: sprawy o zapłatę, ochrona dóbr osobistych, odszkodowania, zadośćuczynienia, podział majątku, zniesienie współwłasności, cofnięcie darowizny, rozwiązanie dożywocia itp.
prawo spadkowe

prawa spadkowego

w tym: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, sporządzanie testamentów, wydziedziczanie, dochodzenie zachowku, dochodzenie wykonania zapisów, poleceń, dochodzenie uznania spadkobierców i zapisobierców za niegodnych dziedziczenia
prawo rodzinne

prawa rodzinnego

w tym: rozwód, separacja, alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy dotyczące kontaktów z małoletnimi, unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego – w tym także osób żyjących w konkubinacie
sprawy dotyczace nieruchomosci

spraw dotyczących nieruchomości

w tym: ustanowienie służebności drogi koniecznej, ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu, zasiedzenie nieruchomości, uwłaszczenie, rozgraniczenie, ochrona własności, ochrona posiadania, sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości, sprawy o kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych
prawo pracy

prawa pracy

w tym: sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop, sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, doradztwo oraz reprezentowanie pracowników i pracodawców we wzajemnych sporach, przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów o pracę, o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich itp.)
prawo ubezpieczen spolecznych

prawa ubezpieczeń społecznych

w tym: odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach rent, emerytur, świadczeń przedemerytalnych oraz o uwzględnienie okresów pracy w warunkach szczególnych
prawo spolek handlowych

prawa spółek handlowych

w tym: tworzenie i rejestracja spółek osobowych, kapitałowych i spółek o charakterze mieszanym, przekształcenia spółek, opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem spółki, obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych, opracowywanie projektów uchwał, zaskarżanie uchwał wspólników, prowadzenie negocjacji i prób ugodowych, zmiany umów i statutów spółek, innych dokumentów korporacyjnych, likwidacja spółki
prawo upadlosciowe i naprawcze

prawa upadłościowego i naprawczego

w tym: doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego, ogłoszenie upadłości likwidacyjnej i z możliwością zawarcia układu, postępowanie naprawcze, zgłaszanie wierzytelności, przygotowywanie wniosków, odpowiedzi, likwidacja podmiotu
prawo administracyjne

prawa administracyjnego

w tym sprawy z zakresu: prawa finansowego, prawa podatkowego, prawa autorskiego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa celnego, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a także reprezentacja przez organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi, sporządzanie wniosków, zgłoszeń, skarg, odwołań od decyzji, reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym
prawo zamowien publicznych

prawa zamówień publicznych

w tym: przygotowywanie oferty, odwołania w postępowaniu o zamówienia publiczne, kompleksowa obsługa
prawo spoldzielcze i mieszkaniowe

prawa spółdzielczego i mieszkaniowego

w tym: spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, ustanowienie odrębnej własności lokalu, sprawy o eksmisję, o zapłatę czynszu, o zameldowanie i wymeldowanie, o wstąpienie w stosunek najmu, o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności, a także zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz doradztwo prawne przy kupnie i sprzedaży nieruchomości - analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami
windykacja naleznosci

windykacji należności

w tym: działanie na drodze polubownej, uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach, obsługa prawna na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, ugody w sprawach spłaty zadłużenia, zastępstwo prawne i procesowe
postepowanie egzekucyjne i zabezpieczajace

postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

w tym: powództwo przeciwegzekucyjne, zaskarżanie czynności komornika, ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, udział w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela, ochrona byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją, ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku
prawo konsumenckie

prawa konsumenckiego

w tym: roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, klauzule niedozwolone, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.